List


Akashi Motojiro
Yuan Shikai
Hayashi Tadasu
Hirose Takeo
Ito Hirobumi
Katsura Taro
Kodama Gentaro
Komura Jutaro
Kuroki Tamemoto
Aleksei Nikolaevich Kuropatkin
Mutsu Munemitsu
Nagaoka Gaish
Nikolai II Aleksandrovich Romanov
Nozu Michitsura
Nogi Maresuke
Oku Yasukata
Oyama Iwao
Li Hongzhang
Theodore Roosevelt
Roman Romanovich Rosen
Akiyama Saneyuk
Anatoli Mikhaylovich Stessel
Takahashi Korekiyo
Takahira Kogoro
Terauchi Masatake
Togo Heihachiro
Sergei Iulevich Witte
Yamagata Aritomo
Yamamoto Gonbei
Akiyama Yoshifuru


Chonju
Dalian
Dashiqiao
Delisi
Fengtian (Mukden)
Harbin (Haferbin)
Inchon
Jinzhou
Jiaozhou Bay
Jiuliancheng
Liaoyang
Lushun (Port Arthur)
Portsmouth@
Qingdao
Liaodong Peninsula
Sakhalin
Seoul
Shuishiying
Tsushima
Ulsan
Vladivostok
Weihai
Yalu River, Amonk River


Ambassador, Minister, Consul
Army General Staff Office
Baltic Fleet
Breaking of diplomatic relations
Combined Fleet (General Fleetj
Declaration of war
Elder Statesman
Governor General of Taiwan
Governor General of Zhili
House of Peers, House of Representatives
Imperial Conference
Imperial edict
Imperial Headquarters
Imperial Ordinance
lease
Martial law
Military administration, Military command
Naval General Staff Office
Navy, Army
Privy Council
protectorate
Resident General's Office
Superintendent of trade for the northern ports, posts
South Manchurian Railway Co., Ltd.


Anglo-Japanese Alliance
Assassination of Queen Min
   Korea
Battle of Fengtian (Mukden)
Battle of Tsushima
Battle of Ulsan
Battle of Liaoyang
Blockade of Lushun bay
Battle of Yellow Sea
Bloody Sunday
Boxer Uprising
Hibiya Riots
Jiandao (Kando) Agreement
Kabo Nongmin cheongjaeng
    (Tonghak peasant's war)
Katsura-Taft Agreement
Kenkenroku
Komura-Weber Memorandum
Korea-Japan Protocol
Nishi-Rosen Agreement
Otsu Incident
Portsmouth Peace Conference
Russo-Japanese Agreement
Russo-Japanese Peace Treaty
Republic of China
Second Anglo-Japanese Alliance
Shimonoseki Peace Conference
Sino-Japanese Peace Treaty
Sino-Japanese War of
   1894-1895
Sino-Russian Secret Treaty of
   1896 (Li-Lobanov S Tonghak Society
Triple Intervention
Qing
Yamagata-Lobanov Agreement